Po - Pia: 8:30 - 16:00
Kontakt: 0948 757 457   0948 757 457
 

Kariéra

Obrázok1

Názov projektu: Podpora  zamestnanosti vo firme ELUSIA


Kód projektu v ITMS2014+: 312031U239
Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, Košický kraj
Výzva: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Zamestnanosť


Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu: Poskytnúť 12 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu: 10/2019 – 09/2021

Cieľové skupiny
1. Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
2. Osoby vo veku nad 50 rokov  

Hlavná aktivita projektu: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk