Po - Pia: 8:30 - 16:00
Kontakt: 0948 757 457   0948 757 457
 

Obchodné podmienky

Obchodné, reklamačné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

V tejto sekcii nájdete aktuálne a kompletné Obchodné a reklamačné podmienky pre internetový obchod Elusia.sk.
Prosím, pozorne si ich pred registráciou prečítajte (na tento fakt budete upozornení aj počas registrácie). 


Obchodné a reklamačné podmienky (441kB, PDF)

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, pokiaľ možno v nepoškodenom obale. Tovar odporúčame poistiť, čím sa vyhnete prípadným problémom spojeným s poškodením tovaru počas prepravy.

V prípade, že tovar kupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, nie ste teda spotrebiteľ (uvedenie IČ, DIČ,.. v doklade o kúpe), nevzťahuje sa na Vás Občiansky zákonník, ale Obchodný zákonník, v ktorom právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu neexistuje.Formulár na odstúpenie od zmluvy (docx)

 

Doprava a ďalšie poplatky

Doručenie tovaru kuriérskou službou je bezplatné. Výslednú cenu neovplyvnia žiadne ďalšie poplatky (balné a i.), takže Vaša cena uvedená v objednávke je suma, ktorú uhradíte pri preberaní tovaru

Poškodený tovar

Zákazník je povinný skontrolovať zásielku najneskôr do 24 hodín po jej doručení! V prípade poškodenia je potrebné spísať škodu s kuriérom a pri reklamácii postupovať podľa obchodných podmienok kuriérskej spoločnosti. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si môže zákazník uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Poškodený tovar odporúčame neprevziať!

Žiarovky v balení

Mnohé z našich lámp obsahujú aj štartovací balíček žiaroviek resp. žiariviek takže môžete naše svietidlá užívať okamžite.
Žiarivky (žiarovky) slúžia len pre ukážku, nie su obsiahnuté v cene a naša spoločnosť za ne nepreberá záruku.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ELUSIA s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

 

Základné informácie

Prevádzkovateľ:
ELUSIA s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08  Žilina
Tel.:      0948 757 457 
e-mail:  info@elusia.sk

Číslo registrácie IS: 201406602

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke Elusia.sk.

 

Sprostredkovateľ:
Doručovateľské a kuriérske služby:            

IN TIME, s.r.o. (IČO: 31 342 621)
Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.
DHL Parcel Slovensko spol. s r.o (IČO: 47 927 682)
Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.

Spracovateľ ekonomickej agendy:            

EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel spracovania osobných údajov:

 • vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok
 • informovanie o stave objednávky
 • evidencia objednávok  pre prípadné riešenie reklamácií
 • vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona
 • doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
 • adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
 • telefónne číslo
 • e-mail

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva.  Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje. 
Pri registrácii máte možnosť udeliť nám súhlas na zaradenie Vašej e-mailovej adresy do našej databázy e-mailov, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našom tovare, službách a novinkách na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie oznámite písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na adrese: info@elusia.sk. 
Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.
K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.
Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.
Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje!

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch. 
Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.
Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope. 
Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:
 • na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje
 • vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
 • vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
 • vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
 • vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu – využívaniu - poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.
V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese: info@elusia.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na vyššie uvedených kontaktoch.