benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrátenie tovaru    benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 041/20 20 222 (Po-Pi 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrátenie tovaru    benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 041/20 20 222 (Po-Pi 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie
Úvod / Pre zákazníkov / Reklamácie

Reklamácie

Aj keď robíme všetko preto, aby boli naši zákazníci spokojní s našim tovarom aj službami, sme len ľudia a môže sa stať, že sa niečo skrátka pokazí. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás zakúpili, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie z obchodných podmienok.  

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať a máte nejaké otázky, kontaktujte nás prosím e-mailom na adresu reklamacie@elusia.sk  alebo telefonicky 041 20 20 222.


K odosielanému reklamovanému tovaru prosím priložte aj vyplnený reklamačný protokol.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.elusia.sk.

 4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený na stránke www.elusia.sk.

 6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom alebo dokladom o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list a podľa možnosti s originálnym obalom tovaru.
 8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je k dispozícií na prevádzkarni alebo na internete a doručí ho predávajúcemu. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  a.     doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
  b.     doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
  c.     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

  Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  a.     doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
  b.     vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
  c.     doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

  Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do prevádzkarne, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 9. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 10. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 11. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

  O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 12. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. 

 13. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  c. uplynutím záručnej doby tovaru,
  d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  i. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  j. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  k. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a.     odovzdaním opraveného tovaru,
  b.     výmenou tovaru,
  c.     vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d.     vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e.     písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  f.      odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 16. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

 17. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 9.14 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

 21. V prípade jedným z vyššie uvedených dôvodov na reklamáciu musí kupujúci využiť nasledujúcu adresu na vrátenie, záručný prípadne pozáručný servis. Informácie o servisných iných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

  ELUSIA s.r.o., Vysokoškolákov 10, 010 08 Žilina

 22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 9.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
  a.     predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  b.     predávajúci vadný tovar vymení.

 23. Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy vznikne kupujúcemu iba za predpokladu, že vec nemôže pre neodstrániteľnú vadu riadne užívať ako vec bez vád. V prípade týchto vád bude záležať na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy. Ak si však kupujúci zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť, ibaže sa stane ním zvolené právo na výmenu veci nemožným, napr. z dôvodu, že predávajúci už nemá takú vec, ktorá by sa svojou výrobnou značkou, typom, prevedením a ďalšími vlastnosťami zhodovala s pôvodne odovzdanou vecou.

 24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 26. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale zákazník sa domnieva, že vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 28. Na štartovaciu sadu žiaroviek, resp. žiariviek,  ak je so svietidlom pri dodávke dodaná, sa nevzťahuje žiadna záruka a to ani v prípade ak je štartovacia sada žiaroviek, resp. žiariviek nekopletná alebo nefunkčná, keďže je táto sada dodávaná bezplatne a ani jeho cena nie je zahrnutá v cene produktu.
Showroom Elusia Praha

Showroom
Praha

ELUSIA CZ, s.r.o., 
Sázavská 30
120 00 Praha 2
Česká republika
 
T: +420 210 012 013
 
Showroom Elusia Košice

Poradenstvo a konzultácie 

ELUSIA, s.r.o., 
Vysokoškolákov 10, Žilina
Slovenská republika
T: 041 20 20 222
 
LAMELIO

Kysucká 3, Žilina
T: 02 229 111 38
E: ahoj@lamelio.sk